Stormbasen er en webbaseret portalløsning, udviklet til Stormrådet for at understøtte forsikringsselskabernes behandling af sager om stormflod.

Case-Stormfloden-oversvømmelse

OM CASEN

  • Stormbasen er en digital selvbetjeningsløsning
  • Løsningen er en webservice der understøtter brugerdialog
  • Løsningen anvendes som elektronisk sagsbehandlingssystem for Stormrådet
  • Løsningen er integreret mod en række eksterne systemer og registre, bl.a.: CPR, CVR, BBR, NemLogin, Stormrådets økonomisystem Navision, Virk.dk og Borger.

UDFORDRING

På baggrunden af en lovændring i 2010 vedr. stormflod og stormfald, blev det besluttet, at forsikringsselskaber fremover skulle behandle stormflodsskadesager på vegne af Stormrådet, og at Stormrådets tilsynsvirksomhed skulle understøttes af en it-løsning.

LØSNINGSØNSKE

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen valgte herefter at udbyde opgaven lydende på ønsket om en leverance med det mål at sikre en it-løsning til brug for forsikringsselskabernes sagsbehandling af stormflodssager samt Stormrådets tilsyn med dette, herunder en digitalisering af skadesanmeldelser og udbetaling af tilkendt erstatning ved brug af en digital selvbetjeningsløsning.

SELVE LØSNINGEN

Løsningen er overordnet baseret på en digital indberetningsmodel, hvor f.eks. anmeldelse sker som en selvbetjent digital indberetning fra skadelidte, taksation som en digital indberetning fra taksator, ligesom der er understøttet flere andre forskellige indberetninger fra tredje part.

De mange forskellige indberetningsskemaer kan oprettes og redigeres af Stormrådets sekretariat. Alle indberetninger er efterfølgende tilgængelige i print- og browservenligt format i form af PDF og oplysninger fra indberetninger kan benyttes som en del af sagsbehandlingen.

LÆS MERE

Løsningen indeholder følgende forretningsmæssige funktioner:

  • Et borgerrettet visitations- og anmeldelsesmodul, der servicerer og informerer forsikringsselskabernes kunder om fastsættelse af erstatning samt udbetaling heraf.
  • Herunder en løsning der bidrager til, at skadelidte nemt kan indsende skadeanmeldelse digitalt.
  • Et modul, som er rettet imod forsikringsselskaber, der bidrager til sikker og hurtig sagsbehandling af stormflodsskader i forsikringsselskaberne.
  • Et modul, som er rettet imod Stormrådets sekretariat, med henblik på at understøtte information, kommunikation og samarbejde med forsikringsselskaberne, herunder sikring af data til kontrol og mulighed for dataudveksling til brug for sagsbehandling samt general opsætning af løsningen, bl.a. oprettelse og redigering af indberetningsskemaer.

STINE B. PEDERSEN, FULDMÆGTIG I STORMRÅDET

“Da den store stormflodshændelse ramte i december måned 2013, stod systemet prøven.”

Case: Stormbasen
Kontakt – Kenneth